Laatst ge├╝pdatet op 10 mei 2021

De website:
Sunlounge BVBA
en de mobiele applicatie:
Sunlounge BVBA

(hierna samen het “Platform“)

zijn een initiatief van:
Sunlounge BVBA
Kasteelstraat 28
9660 Brakel
belgie
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0875913067
E-mail: Stefanieverloo@hotmail.com
Telefoon: 003255600334

(hierna “wij” of “Sunlounge BVBA” of de “Verkoper“)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik
van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze
Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de
daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan
van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen
kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop
zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de
Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen
2/12
tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe
ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op
het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie
De toegang tot en het gebruik van het Platform is voorbehouden aan personen vanaf
18 jaar. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeft
bereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de
Gebruiker op welke wijze dan ook te vragen.
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking,
veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter
geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom
worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus
niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen,
onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de
werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud
Sunlounge BVBA bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote
zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform
zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie
erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform
en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen,
zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
Sunlounge BVBA kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit
van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze
informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg
kan Sunlounge BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade,
rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de
op het Platform verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van
derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel
mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen
3/12
nemen.
Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.
Sunlounge BVBA is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks,
die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade
aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve
verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker
De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten)
na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere
aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud
die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft
verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.
Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de
inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de
inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn
worden gewijzigd of verwijderd.
Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op nietexclusieve basis aan Sunlounge BVBA het recht om de gepubliceerde inhoud te
vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te
verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk
medium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links
impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Sunlounge BVBA en de
externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud
van deze externe websites.
Sunlounge BVBA heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de
hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat
hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere
schade.